(+992 37) 221-44-05 | info@minjust.tj

Феҳристи ягонаи адвокатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мӯҳтарам довталабон.

Қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ» аз 27 марти соли 2015 мавриди амал қарор дода шуд.

Тибқи моддаи 45 Қонуни мазкур дар давоми як сол адвокатҳое, ки мувофиқи Қонуни пештараи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура» мақоми адвокатиро соҳиб шудаанд, ҳуқуқи фаъолият карданро доранд. Ҳамзамон бояд дар ин муддат шахсоне, ки ҳоҳиши идома додани фаъолияти адвокатиро доранд, бояд мутобиқи тартиби муайян намудаи Қонуни нав соҳиби мақоми адвокати гарданд.

Тибқи меъёри қисми 1 моддаи 45 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ» адвокатҳое, ки дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон то  мавриди амал қарор додани  Қонуни мазкур фаъолият менамоянд ва ба талаботи қисмҳои 1 ва 2 моддаи 12 Қонуни мазкур ҷавобгӯ мебошанд, собиқаи фаъолияти адвокатии зиёда аз 10-сола ё собиқаи кори зиёда аз 15 сол дар соҳаи ҳуқуқшиносӣ доранд, бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои дахлдор ва гузаштан аз санҷиши ҳуҷҷатӣ, бе супоридани имтиҳони тахассусӣ мақоми адвокатро соҳиб мешаванд.

Дигар шахсон бошанд метавонанд мутобиқи боби 3 Қонуни мазкур баъди супоридани имтиҳонҳои тахассуси ва ворид шудан ба Феҳристи ягонаи адвокатҳо мақоми адвокатиро соҳиб шаванд.

Аз ин лиҳоз, Комиссияи тахассусии назди Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон саволҳои эҳтимолие, ки ҳангоми супоридани имтиҳони тахассуси дар шакли тести омаданаш мумкин аст, таҳия намуда, ба саҳми довталабоне, ки меҳоҳанд сохиби мақоми адвокатӣ гарданд, мерасонанд.

Бояд қайд кард, ки аз ин 1000 (як ҳазор) саволе, ки дар сомонаи Вазорати Адлияи Ҷумҳурии (www.minjust.tj) интишор мегардад, хатман 500 (панчсад) саволи он дар тестҳо бо якҷояги на кам аз се ҷавобашон пешбинӣ мегардад.

Саволҳои эҳтимолие, ки барои супоридани имтиҳони тахассуси пешбинӣ мегардад:

 

 

Барои гирифтани саволҳо - пахш намоед

 

 

 

Саволҳои имтиҳони шифоҳӣ

 

ФЕҲРИСТИ ЯГОНАИ

АДВОКАТҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

 

Раќами баќайдгирии адвокат

Насаб, ном, номи падари (охирин – њангоми мављуд будан) адвокат

Ќарор дар бораи додани маќом

Асосњои боздоштани маќом

Ќарор дар бораи ќатъ намудани маќом

Асосњои барќарор намудани маќом

Ворид намудани таѓйирот

00001

Ќулматов Абубакр    

Мухторович

Аз 30 ноябр с. 2015, тахти № 04

       

00002

Саидов Садриддин

Мухторович

Аз 30 ноябр с. 2015, тахти № 04

       

00003

Њайдаров Алишер

Абдулмуминович

Аз 30 ноябр с. 2015, тахти № 04

       

00004

Чоршанбиев Мањмадалї Акрамљонович

Аз 30 ноябр с.2015, тахти № 04

       

00005

(Очилов Додарбек Хошимович)ному насаб иваз шуд ба Њошимзода Додарбек Њошим

Аз 04 декабри с. 2015, тањти № 07

Ќарор №57 аз 09.11.2016

       

00006

Иноятов Иноят

Нуриддинович

Аз 04 декабри с. 2015, тањти № 07

       

00007

Холмуродов Бахтиёр Раљабович

Аз 04 декабри с. 2015, тањти № 07

       

00008

Ќосимов Соњибљон Урунбоевич

Аз 11 декабри с. 2015, тањти

№10

       

00009

Сабуров Джамшедбек Латифович

Аз 11 декабри с. 2015, тањти

№10

       

00010

Бобокалонов Имомуддин Мирзосабурович

Аз 11 декабри с. 2015, тањти

№10

       

00011

Тюряева Саодат Љањонгировна

Аз 11 декабри с. 2015, тањти

№10

       

00012

Исоев Њабиб

Тоњирович

Аз 11 декабри с. 2015, тањти

№10

       

00013

Муродов Киромиддин Шарофудиннович

Аз 11 декабри с. 2015, тањти

№10

       

00014

Ањадова Муњаббат Исматовна

Аз 11 декабри с. 2015, тањти

№10

       

00015

Мањмудов Зулфалї Ќурбонмадович

Аз 18 декабри с. 2015, тањти № 11

       

00016

Мирзовалиён Њамзабек Њакимзода

Аз 18 декабри с. 2015, тањти № 11

       

00017

Бобоев Ѓуломљон

Аз 18 декабри с. 2015, тањти № 11

       

00018

Саидов Музафар Табарович

Аз 18 декабри с. 2015, тањти № 11

       

00019

Сангов Далержон Файзуллоевич

Аз 18 декабри с. 2015, тањти № 11

       

00020

Бердиева Муњаббат Додољоновна

Аз 18 декабри с. 2015, тањти № 11

       

00021

Дустов Љумабой Абдуљабборович

Аз 18 декабри с. 2015, тањти № 11

       

00022

Набиев Нозирљон

Абдуќаюмович

Аз 18 декабри с. 2015, тањти № 11

       

00023

Касымов Шавкат

Садридинович

Аз 18 декабри с. 2015, тањти № 11

       

00024

Эшонов Мањмадаюб Мирзомањмудович

Аз 18 декабри с. 2015, тањти № 11

       

00025

Сабуров Сангак Рањимович

Аз 18 декабри с. 2015, тањти № 11

       

00026

Турсунбоев Миралимљон

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00027

Гафуров Меликбой Каримович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00028

Мањмудов Мањмадулло Абдулоевич

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00029

Ашуров Нурулло

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

 

Аз 09 ноябр с. 2016, тахти № 57

   

00030

Шарипов Њаќназар

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00031

Нормухамедов Њайдар Акбарович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00032

Алиев Сафар

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00033

Абдурањмонов Рањмоналї Баенович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00034

Бадридинов Азам Њамидљонович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00035

Сулейманов Рамазон Саидович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00036

Хољаев Худойназар Олимович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00037

(Пиров Собир Мањкамович) ному насаб иваз шуд ба Мањкамзода Собир

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

Ќарор №67 аз 27.12.2017

       

00038

Мирбобоев Акмал Абдуллољонович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00039

Турсунов Наимљон Дадаљонович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00040

Рањматова Зебониссо Њусейновна

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00041

Саидов Саидљон Олимљонович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00042

Тўхтаев Асатулло Нарзуллоевич

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00043

Насриддинов Мирзосайфиддин Мирзомуминович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00044

Ќурбонов Файзалї Иброњимович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00045

Саидов Баходур Азизулоевич

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00046

Остонаева Гулрухсор Тоњировна

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00047

Шарипова Муќаддас Наимовна

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00048

Холиќова Нигина Саймудиновна

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00049

Сафарова Мењринисо Кандиевна

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00050

Назарова Манзура Љаборовна

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00051

Басиров Бахтиёр  Садулоевич

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00052

Салимов Бахтиёр Умарович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00053

Достиев Мањмадуло Саъдуллоевич

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00054

Гулов Сайфидин Холович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00055

Ёров Файзмањмад Гулович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

 

Аз 09 ноябр с. 2017, тахти № 65

   

00056

Сафаров Эмомалї Сафарович

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00057

Муњаммадизода Раљаб-Алї

Аз 25 декабри с. 2015, тањти №16

       

00058

Сангов Файзулло

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00059

Ишанов Алиљон Азизхољаевич

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00060

Рањимова Ситорамо Љангиевна

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00061

Мамуров Њамитбой

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00062

Рањимов Ориф Пирович

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00063

Ибрагимов Исмаилжон Усманович

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00064

Файзиев Ѓуломалї

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00065

Замонова Сољида Њамитовна

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00066

Пиров Фатњидин Насридинович

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00067

Тоиров Раштї Салохович

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00068

Рањмонова Малика Сабзалиевна

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00069

Одинаев Саидалишо Њукуматшоев

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00070

Абдурањмонова Наргис

Тоњировна

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00071

Нозирова Наргис Комиловна

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00072

Азизова Ситора Давлатёровна

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00073

Саидов Саидљон Абдурашидович

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00074

Расулов Зафар Собирович

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00075

Тошев Тољидин Баротович

Аз 8 январи с. 2016, тањти № 19

       

00076

Исмаилов Салих

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00077

Бобниязов Ашуралї

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00078

Рањматуллоев Мањмадсаид

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00079

Шарипов Ѓуломалї

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00080

Урунбаев Ѓаниљон

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00081

Сафаров Талбон Ёрхонович

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00082

Умаров Рустам

Њољиевич

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00083

Саидов Азизмурод

Дусталиевич

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00084

Умаров Саидањмад

Мирзоахмадович

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00085

Диловаров Лаззат

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00086

Пардаев Алишер Шералиевич

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00087

Мирзоева Парвина Файзуллобековна

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00088

Пиров Бовабег

Шарипович

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00089

Азизов Бањрулло

Њайбуллоевич

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00090

Каримов Нуруло

Азизович

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00091

Шарипов Саидмањмуд

Ањрорович

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00092

Мњмадалиев Сирољ

Валиевич

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00093

Наљотов Маруфљон

Њисайнович

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00094

Абдулњаев Суњроб

Муњиддинович

Аз 15 январи с. 2016, тањти № 21

       

00095

Маноев Дилшод Љангиевич

Аз  29 январи соли 2016, тањти 23

       

00096

Акрамов Зуришо Мањрамович

Аз  29 январи соли 2016, тањти 23

       

00097

Давлатёров Зайдулло Љумъаевич

Аз  29 январи соли 2016, тањти 23

       

00098

Музафаров Файзалї Хољиевич

Аз  29 январи соли 2016, тањти 23

       

00099

Муллоев Зариф Насибалиевич

Аз  29 январи соли 2016, тањти 23

       

00100

Зикиров Хуршед  Валиевич

Аз  29 январи соли 2016, тањти 23

       

00101

Мискинов Пирназар

Аз  29 январи соли 2016, тањти 23

 

Аз 16 декабри соли 2016, тањти №60

   

00102

Курбанова Дилбар

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

       

00103

Мирзофатирова Дилбарой

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

       

00104

Шарифов Амирхон Нодирович

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

       

00105

Машарифов Фарњодљон

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

       

00106

Сангканова Љамила Мартабшоевна

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

       

00107

Оќилов Неъматулло Иноятович

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

       

00108

Тўраќулова Дилором Рањматуллоевна

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

       

00109

Султонов Боймуњаммад Нусратуллоевич

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

       

00110

Расулова Мањина Солењовна

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

 

Аз 09 ноябр с. 2017, тахти № 65

   

00111

Мавлонова Мухлиса Шавкатовна

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

       

00112

Азимов Аминљон Наимович

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

       

00113

Пиррова Таманно Бовабеговна

Аз 5 феврали соли 2016, тањти № 25

       

00114

Азимова Дильором Маъсумовна

Аз 11 феврали соли 2016, тањти № 27

       

00115

Фохирова Майсара Мирзофотировна

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00116

Эшонљонова Гулсара Муњаммадљоновна

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00117

Муродова Умеда Турабековна

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00118

Азизќулова Наргиз Муњамадљоновна

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00119

Некова Лутфия Боймањмадовна

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00120

Икромов Илёс Ќорихонович

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00121

Саидова Дилором Асоевна

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00122

Иброњимов Хушбахт Муќимович

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00123

Ахмедов Махсуд Акпарљонович

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00124

Љалолов Олим Бањриевич

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00125

Негматова Заррина Файзуллоевна

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00126

Хайридинов Зайнидин Кулобиевич

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00127

Бобољонов Эркинљон Нишонбоевич

Аз 11феврали соли 2016, тањти № 27

       

00128

Амиршоева Саодат

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00129

Ахмедов Тулкун

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00130

Сайфиддинов Тошмањмад

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00131

Уроков Мусамирри Бокиевич

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00132

Бобокалонова Кутфиноссо Махмудовна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00133

Њољибоев Шањидљон

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00134

Нуров Мањмадазим

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00135

Њасанов Махсатулло

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00136

Мањмудова Уѓулбиби Рањматуллоевна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00137

Додољонов Абдусалом Иломиддинович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00138

Исмоилова Солия Рауфовна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00139

Набизода Валї

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00140

Маљидов Нурулло Абдуллоевич

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00141

Рустамов Давлат Мањманазарович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00142

Алиев Саидљаббор Тоирович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00143

Юнусова Шањло Шарбатовна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00144

Ѓафурова Њилола Хайбуллоевна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00145

Усмонова Фируза Шохидљоновна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00146

Самадова Дилафруз Тошмуродовна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00147

Алиљонова Мунзифа Абдумаљидовна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00148

Рањимова Тахмина Абдугафоровна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00149

Талибова Фируза Махкамовна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00150

Машарипова Марњабо Нумонљоновна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00151

Аминова Гулнора Ѓайбуллоевна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00152

Эњсонов Шуњрат Насимљонович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00153

Ёрова Зайнура Мергандовна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00154

Комилова Тахмина Турабовна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00155

Каримова Садбарг Рањимовна

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00156

Юсупов Бењруз Љурахонович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00157

Воњидов Бахтиёр Уктамович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00158

Холов Эраљ Саидович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00159

Холов Бахтиёр Љомањмадович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00160

Бониёзов Фируз Мустафоќулович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00161

Мањмадиев Бахтиёр Шодмонович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00162

Норматов Анвар Њасанљонович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00163

Љалилов Илњом Абдумуќимович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00164

Юнусов Суњроб Рањмоналиевич

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00165

Вакилов Музафаршоњ Давлатшоевич

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00166

Тешаев Шарифхуља Одинаањмадович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00167

Исмоилов Њалимљон Мирзоаминович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00168

Нурмухамедов љон Гулмуратович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00169

Ањадов Абдулхай Абдувалиевич

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00170

Сайёдов Дониёр Мирмањмадович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00171

Мирзоев Далер Азизович

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00172

Артиков Худойназар Шарифбоевич

Аз 04 марти соли 2016, №30

       

00173

Усманова Муњаббат Аламхоновна

Аз 11 марти соли 2016, №33

       

00174

Давлатёров Фатњудин

Аз 11 марти соли 2016, №33

       

00175

Амирбеков Наим

Аз 11 марти соли 2016, №33

       

00176

Назаров Љаббор Мирзошоевич

Аз 11 марти соли 2016, №33

       

00177

Султонов Октам Ќодирхонович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00178

Мирсадиев Комилљон Каримович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00179

Рањмонов Хамзаали Хасанович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

 

Аз 28 апрели соли 2018, тахти №70

   

00180

Бобоева Зебинисо Абдукосимовна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00181

Исоева Бањрихон Садуллоевна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00182

Мадалиев Мамадулло Нуруллоевич

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00183

Исмоилов Юсуф Баротович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00184

Ќурбониён Абдуањад Мањмуд

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00185

Асоев Бобби Саторович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00186

Юлдошева Равшан Њомидовна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00187

Бобољонов Бозор Њусейнович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00188

Ќурбоналиев Фарњодљон Насибалиевич

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00189

Љалилов Неъматулло Изатуллоевич

Аз 11 марти соли 2016, № 33

 

Аз 28 апрели соли 2018, тахти №70

   

00190

Ќосимов Ањмад Давлатович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00191

Одинаматзода Абдувалї Рањимї

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00192

Ањматов Бахтиёр Амонович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00193

Фаёзова Азизахон Ќањоровна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00194

Мањкамова Равшаной Бобоевна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00195

Чураева Наргиз Муъминовна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

 

Аз 09 ноябр с. 2017, тахти № 65

   

00196

Насриддинова Малоњат Насрединовна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00197

Сангинова Зарина Хайдаровна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00198

Сулаймонов Мањмадраљаб Ќудратуллоевич

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00199

Бобољонов Умедљон Субњонович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00200

Њошимов Бањодурљон Ањмадович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00201

Бобоева Замира Њамдамовна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00202

Каримова Мавлудахон Сўњробовна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00203

Хайётов Сиљоъддин Ахкомуддинович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00204

Худойбердиев Фазлидин Юлдошович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00205

Мањмудзода Султонмурод Ќурбонї

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00206

Мирбобоев Њамидулло Њабибуллоевич

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00207

Бобољонова Бунафша Бозоровна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00208

Ѓуломов Њабибулло Нуралиевич

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00209

Расулов Бахтиёр Њалимбоевич

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00210

Бобомуродов Мусулмонќул Холмунамадович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00211

Азизов Суњроб Сайидинович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00212

Шарипов Нуралї Хайбуллоевич

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00213

Сангов Оќил Љафарович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00214

Шарипов Олимљон Муњамадљонович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00215

Мирзоев Нусратулло Фатулоевич

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00216

Катахонова Хафизамо Рањмоновна

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00217

Турсунов Аскарљон Рањмонович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00218

Абдунабиев Хуршед Курбонбоевич

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00219

Хољаев Расулбердї Мирсангович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00220

Камолов Азамљон Љалолович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00221

Насруллоев Бахтиёр Асатуллоевич

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00222

(Собиров Љамшед Њакимљонович) ному насаб иваз шуд ба Њакимї Љамшед

Аз 11 марти соли 2016, № 33

Ќарор №57 аз 09.11.2016

 

Аз 28 апрели соли 2018, тахти №70

   

00223

Пиров ЌурбоналїБовабегович

Аз 11 марти соли 2016, № 33

       

00224

Садуллоев Њикматулло

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00225

Мансуров Муњаммадљон

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00226

Абдуллоев Файзулло

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00227

Усмонов Азам Хайдарович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00228

Баскаева Валентина

Масикоевна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00229

Умарова Татьяна Абдуллаевна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00230

Мирзоев Фидоалї

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00231

Джумаев Джурабой

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00232

Одилов Бозор Хамраевич

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00233

Мирзоев Мањмадљон Ќодирович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00234

Бобоев Ќурбоналї Сафарович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00235

Буриев Мамадхон

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00236

Холмуродов Зувайдулло Подшоњќулович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00237

Нумонов Саидэњсон Бурхончонович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00238

Файзуллаев Бањром Мамудљонович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00239

Маруфов Бањром Муќумович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00240

Машарипов Нарзилло Солиљонович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00241

Одинаев Раљаб Мусофирович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00242

Зарипова Зикагул Тешаевна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00243

Зоиров Икромудин Зайнидинович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00244

Икромбоев Њусниддин Икромбоевич

Аз 18 марти соли 2016, № 36

 

Ќарор №67 аз 27 декабри соли 2017

   

00245

Эшонов Нурмуњаммадхоља Файзуллоевич

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00246

Љумазода Акмалхон Љурабой

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00247

Љумазода Мунира Муњаммадљон

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00248

Музафаров Ќобил Мутаибович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00249

Халилова Дилафруз Дадоевна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00250

(Хакимов Фердавс Ѓайратович) номи насаб ба Хакимї Фирдавс Ѓайратзода

Аз 18 марти соли 2016, № 36

Ќарор №70 аз 28 апрели соли 2018

       

00251

Убайдуллоев Фатњулло Исмоилович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00252

Наврузов Рамшед Абдурањмонович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00253

Ѓайбуллоева Шоира Муйдинљоновна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00254

Гулмуродова Рафоат Сангинмуродовна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00255

Орипов Муродљон Абдумунирович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00256

Љураев Далер Њотамович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00257

Ќосимов Хуршед Астанакулович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00258

Ќосимов Саймидин Сайфудинович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00259

Юсуфхонзода Сино Юсуфхон

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00260

Юсуфова Садафмо Рустамовна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00261

Шарофов Зухуриддин Шахобиддинович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00262

Шарифова Шоира Умарљоновна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00263

Бойматова Шањло Алиљоновна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00264

Рањимов Шамсиддин Љалолидинович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00256

Умаров Саидакрам Ањматович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00266

Рањимова Фируза Махкамовна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00267

Юлдашева Суњайл Файзалиевна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00268

Назарова Њилолбї Рањматовна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00269

Дайхудоев Савлат Шодиевич

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00270

Нуров Некмурод Нурович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00271

Зоњидова Бибиљањон Наврузбоевна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00272

Љумаева Зарина  Љўрабоевна

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00273

Миърољов Умаралї Ањлудинович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00274

Салихов Бењруз Бобомуродович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00275

Эмомов Муњаммадшоњ Мањмадсодиќович

Аз 18 марти соли 2016, № 36

       

00276

Апондиев Амруддин

Аз 26 марти 2016, №38

       

00277

Низомов Валї Љалолович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00278

Давлатов Наимќул Рузиевич

Аз 26 марти 2016, №38

       

00279

Каримов Салим Набиевич

Аз 26 марти 2016, №38

       

00280

Бачабеков Азизбек

Аз 26 марти 2016, №38

       

00281

Наврузов Сайвалї Рузиевич

Аз 26 марти 2016, №38

       

00282

Солињов Таѓойбек Гургиллоевич

Аз 26 марти 2016, №38

       

00283

Искандаров Саидмањмад Сафарович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00284

Арюкова Элвира Исоевна

Аз 26 марти 2016, №38

       

00285

Гулов Сањлиддин Сайфиддинович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00286

Шодиев Ихтиёр Дониёрович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00287

Бадалова Мењриниссо Амоновна

Аз 26 марти 2016, №38

       

00288

Ибатов Муњаммад Худойбердиевич

Аз 26 марти 2016, №38

       

00289

Назаров Наврузшоњ Биноиевич

Аз 26 марти 2016, №38

       

00290

Рањмонов Мењрубон Абдуллоевич

Аз 26 марти 2016, №38

       

00291

Зокиров Асламљон Тољиддинович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00292

Одинаев Мањмадраљаб Маљидович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00293

Норматов Музафар Мухторович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00294

Рањмонова Мањбуба Њољимуродовна

Аз 26 марти 2016, №38

       

00295

Разоќов Аюбљон Орифович

Аз 26 марти 2016, №38

 

Аз 09 ноябр с. 2017, тахти № 65

   

00296

Шабнами Искандар

Аз 26 марти 2016, №38

       

00297

Оќилова Саодат Мањкамљоновна

Аз 26 марти 2016, №38

       

00298

Бобохонов Анваржон Абдулложонович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00299

Њакимов Муњаммадзоњиршоњ Юсуфович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00300

Ашурова Таманно Хайруллоевна

Аз 26 марти 2016, №38

       

00301

Зарипов Асомуддин Додхудоевич

Аз 26 марти 2016, №38

       

00302

Исроилов Зоирљон Толибович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00303

Ањмадов Алишер Дањаихудоевич

Аз 26 марти 2016, №38

       

00304

Розиев Даврон Њасанович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00305

Абдуллоев Мањмадшариф Холназарович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00306

Њасанов Анвар Муминхуљаевич

Аз 26 марти 2016, №38

 

Аз 09 ноябр с. 2017, тахти № 65

   

00307

Ёќубова Наргиза Нуъмонљоновна

Аз 26 марти 2016, №38

       

00308

Сафаров Акрам Гулматович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00309

Рўзиев Султонбек Саидќулович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00310

Ахмедов Рањмон Муњиддинович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00311

Якубова Лола Шодимуродовна

Аз 26 марти 2016, №38

       

00312

Мирзоев Бахтиёр Мањрамљонович

Аз 26 марти 2016, №38

       

00313

Нуриддинов Амирхон

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00314

Муњамадиева Моњруя Љомањмадовна

Аз 1 апрели с. 2016, № 40

       

00315

Њакимов Рустам Мадвалиевич

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00316

Сафаров Мамраљаб Имомидинович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00317

Пиров Гулањмад

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00318

Холиќов Лутфулло Зарифович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00319

Файзуллоев Умарќул

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00320

Урунова Дилбар Умурбоевна

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00321

Оќилов Фозил Олимович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00322

Ќодирова Муаззамахон Муминовна

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00323

Латипов Убайдулло Саматович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00324

Мирзоева Гулљон Ибодуллоевна

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00325

Ќараќулов Абдулњафиз Абдулазизович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00326

Кабиров Саймумин Давлатович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00327

Кушаков Баходур Тоштемирович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00328

Амониён Толиб Амон

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00329

Рањимов Суњроб Давлатмандович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00330

Халилов Шањзод Нуруллоевич

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00331

Сафаров Њикмактулло Саидович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00332

Холиќов Равшан Кароматуллоевич

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

 

Ќарор №67 аз 27 декабри соли 2017

   

00333

Юсуфов Ќаюм Рахимович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00334

Исмонов Сафарбек Хайдарович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00335

Ќодирова Гулрафтор Исматовна

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00336

Каюмов Баротбой Шарифович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00337

Хитобов Исмон Абдурањмонович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00338

Кулиева Мадина Рахматуллоевна

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00339

Расулов Эмодидин Мирзоалиевич

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00340

Яќубов Бобохон Аламхонович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00341

Беков Барот Азорабекович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00342

Ќосимова Зебо Саидовна

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00343

Муродова Парвина Файзалиевна

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00344

Муртазаева Шоирахон Тоштемировна

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00345

Донаев Алишер Сафаралиевич

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00346

Ќурбонов Насимбек Нарзуллоевич

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00347

Олимов Аброр Абдуназарович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00348

Шарипов Парвиз Рустамович

Аз 1 апрел с. 2016, № 40

       

00349

Юсупова Тутихон Маљидовна

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00350

Ахмедова Дилором

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00351

Очилова Бибимарњамат Розиќовна

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00352

Ќарахонов Шералї Худойбердиевич

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00353

Салимов Муњаммадї Норбоевич

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00354

Олимљонов Њусниддин Бањриддинович

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00355

Мирзоалиева Моњира Турсунпулатовна

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00356

Насруллоев Файзулло Њикматович

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00357

Мамуров Содиќљон Мамаярович

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00358

Киёев Наврувло Шарипович

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00359

Аюбов Хисрав Нуралиевич

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00360

Њасанов Акбаржон

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

 

Аз 09 ноябр с. 2017, тахти № 65

   

00361

Курбонов Сайкомил

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00362

Миркамолова Мадинаљон Мирљамоловна      

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00363

Султанов Орифљон Остонаевич

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00364

Давлатова Гулрухсор Шарифовна

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00365

Бахтовари Назришо

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00366

Маликов Тоњир Пардабоевич

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00367

Ќурбонов Далер Аюбович

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00368

Миров Шарифбек Њасанович

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00369

Бойматов Ѓуфрон Комилжонович

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00370

Ашурова Латофат Нуруллоевна

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00371

Чоршанбиев Зуњурбек Соњибекович

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00372

Каримов Сайдамир Шомуддинович

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00373

Усмоналиев Бањром Имомалиевич

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00374

Нуриддинов Бахтиёр Њасанович

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00375

Наврузов Навруз Сайвалиевич

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00376

Раљабов Турсунљон Асадуллоевич

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00377

Турдизода Диловари Нормурод

Аз 8 апрели с. 2016, № 42

       

00378

Устабаев Рустам Тугралович

Аз 1 апрели с. 2016, № 40

 

Аз 09 ноябр с. 2016, тахти № 57

   

00379

Давлятов Муродали

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00380

Мамонов Хурсанќул Бойназарович

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00381

Рањимова Барно Халимовна

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00382

Муњарамов Бобоазиз Партоевич

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00383

Мирзоалиев Камол

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00384

Назаров Љалол Ѓоибович

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00385

Бегимќулов Нурмуњаммад Мамадиевич

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00386

Каримов Сафархоља Мањмадљонович

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00387

Бобобеков Нигматулло Садулоевич

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00388

Орифов Суръат Пулотович

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00389

Худоёров Рањматшо Давлатёрович

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00390

Ќодиров Мањмуд Мањмадиевич

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00391

Кавраков Њасан Файзуллоевич

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00392

Миркамолова Нигинаљон Мирљамоловна

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00393

Љалилов Толибљон Хуршедович

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00394

Мањмадов Исмоил Мирзоалиевич

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00395

Сатторова Умеда  Пулотљоновна

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00396

Абдурањмонова Саодат Камоловна

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00397

Шоњинов Шукрулло Мирзоевич

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00398

Худойбердиев Соњибжон Умарович

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00399

Курбонова Зебо Содиќовна

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00400

Зокиров Умед Эркинжонович

Аз 22 апрели с.2016, № 44

 

Аз 28 апрели соли 2018, тахти №70

   

00401

Абдуллоева Тањмина Сангинмуродовна

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00402

Шарифов Ассо Сафаралиевич

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00403

Ниёзов Умедљон Воњидљонович

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00404

Абдурањмонова Муќаддас Сарабековна

Аз 22 апрели с.2016, № 44

       

00405

Шодиев Джахонгир Мавлонович

Аз 22 апрели с.2016, № 44

 

Аз 16 декабри соли 2016, тањти №60

   

00406

Рањмонов Саидмањмуд Сабзаалиевич

Аз 22 апрели с.2016, № 46

       

00407

Исроилов Камол

Аз 25 майи с.2016, № 46

 

Аз 16 декабри соли 2016, тањти №60

   

00408

Рахимова Туњфа

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00409

Раљабов Рањмоналї Олимович

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00410

Яќубов Низомуддин Акрамович

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00411

Асоев Абдулбузург Њафизович

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00412

Румиев Ѓолибшо Озодиевич

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00413

Хафизов Сайдањмад Сафарович

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00414

Бобоева Нигора Алиљоновна

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00415

Мусовирова Рано Гафаровна

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00416

Хаспалаев Абдукарим Муродович

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00417

Мирзоева Латофат Шарифовна

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00418

Ќаюмов Абдулло Амонуллоевич

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00419

Љорубов Бахтиёр Ашуралиевич

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00420

Ќодирова Умеда Азимљоновна

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00421

Ќодиров Ќурбонмурод Мамасаидович

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00422

Шарифзода Савсан Шариф

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00423

Ашурзода Љамшеди Хуршед

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00424

Ќаландаров Абдурасул Ашурович

Аз 25 майи с.2016, № 46

 

Аз 09 ноябр с. 2016, тахти № 57

   

00425

Назаров Бахтиёр Ѓайбуллаевич

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00426

Азимов Хайдаршоњ Раљабович

Аз 25 майи с.2016, № 46

       

00427

Насридинова Фирўза Талбаковна

Аз 02.06.2016с, № 48

       

00428

Холов Мирзошариф Абакович

Аз 02.06.2016с, № 48

 

Аз 16 декабри соли 2016, тањти №60

   

00429

Маљидов Абдуљалол Ќосимович

Аз 02.06.2016с, № 48

       

00430

Холматова Гулчењра Норматовна

Аз 02.06.2016с, № 48

       

00431

Зайниддинов Фаррух Фатњуллоевич

Аз 02.06.2016с, № 48

       

00432

Салохов Хуршед Ринатович

Аз 02.06.2016с, № 48

       

00433

Садирбаев Убайдила Мачиевич

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00434

Фозилбеков Муродбек

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00435

Юлдошева Кумри Ањроровна

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00436

Бобобеков Раљабали

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00437

Баќоев Изатулло

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00438

Саидова Мухабатхон Наимовна

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00439

Абдуњамидов Абдукарим Абдусаломович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00440

Домуллољонова Адолат Абдуазизовна

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00441

Шанбиев Дономамад Зарикович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00442

Нусратова Муќадас Акбаровна

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00443

Шарипов Абдурањмон Пирович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00444

Давлятов Наврўзбек Грезович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00445

Хисориев Муњамадшариф Сайфиддинович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00446

Обидљонов Содирљон Содиќљонович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00447

Давлатов Курбонали Бозорович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00448

Назаров Шўхрат Мамашарифович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00449

Ёразизов Нуширавон Саидазизович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00450

Ќаландарзода Абдурањим Сафар

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00451

Шарипов Суњроб Лутфуллољонович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00452

Курбонов Олимљон Абдурањимович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00453

Ѓафуров Нуридин Зайнутддинович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00454

Абдулазиз Абдурањмонзода

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00455

Хатюхина Татьяна Васильевна

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00456

Наврузов Некруз Назаршоевич

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00457

Султонов Ёрали Хонкулиевич

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00458

Сангинова Муяссар Абдукањоровна

Аз 17 июни с.2016, № 50

 

Аз 09 ноябр с. 2017, тахти № 65

   

00459

Турсунова Хайриниссо Холмирзоевна

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00460

Шарипов Саидбурњон Ањрорович

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00461

Рабиева Радха Мулоњасановна

Аз 17 июни с.2016, № 50

       

00462

Исмоилов Алимљон Њиќматович

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00463

Ахмедов Абдусамад  

Аз 24 июни с.2016, № 52

 

Аз 09 ноябр с. 2016, тахти № 57

   

00464

Рањматуллоев Абдулло  

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00465

Љураева Муњаббат Курбановна

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00466

Саидзода Љамолхон Шариф

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00467

Икроми Гульнора Њабибуллоевна

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00468

Абдукаримов Абдурањим

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00469

Забиров Давлятбек Абдувахидович 

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00470

Саидов Ќахор Тошмуротович

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00471

Шомирзоева Холида Аброровна

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00472

Маликова Шарифа Раљабовна 

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00473

Нуралиев Алихон Акрамович

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00474

Исроилова Жанна Љалоловна

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00475

Камолова Зебонисо Шарофовна

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00476

.Савзаев Навруз Саидќулович  

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00477

Даньяров Юсуф Аслонбекович

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00478

Амонов Дилшод Саидмухторович

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00479

 Самаров Далержон Њакимбоевич

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00480

Акрамов Аламурод Мамараљабович

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00481

Камилова Љамила Кулбоевна

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00482

Собиров Неъматљон Рањматљонович

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00483

Шеров Садулло Сангинмурадович

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00484

Абдурањмонов Зафарљон Умарљонович

Аз 24 июни с.2016, № 52

       

00485

Њомидов Сафар

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00486

Саидов Сайдулло 

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00487

Убайдов Назришо Сайфуллоевич

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00488

Рањмонова Назира Хољиевна

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00489

Арипов Валиљон Њамидович

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00490

Ќаюмова Зулайхољон Каримљоновна

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00491

Махсудинов Сафарали Сирољович

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00492

Ориёфар Толиб Сангинзода 

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00493

Курбоналиев Сафар Мирзомуродович

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00494

Буриев Абдунасим Уроќович

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00495

Малахов Фарух Абдуллоевич 

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00496

Тољидинов Шарифњон Давлатович

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00497

Тоиров Фарходжон Раштиевич

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00498

Саидов Муњаммадљон Рањматуллоевич

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00499

Усмонов Улмасљон Бекназарович

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00500

Назаров Мирали Холович

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00501

Кодирова Бахринисо Исматовна

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00502

Убайдулоев Абдулњамид Раљабович

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00503

Назаров Бегалї Отаљонович

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00504

Каримова Дилбар Мусаямовна

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00505

Абдурањимов Абдукарим Холмањмадович

Аз 30 июни с.2016, № 54

       

00506

Усмонов Абдусалом

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00507

Гадоев Саттор 

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00508

Азизов Њаќимали Одинаевич  

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00509

Бегмурзаев Аъзам Анварович

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00510

Саъдуллоев Бахтиёр

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00511

Ќурбонова Майрамби Ќодировна

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00512

Камолзода Музаффар Тољиддин

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00513

Солињова Солиња Салохудиновна 

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00514

Миров Сиљоидин Калонович

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00515

Њомидова Холнисо Мањмудовна

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00516

Одинаев Додар Љондоршоевич 

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00517

Њаќназаров Љалолидин Исломович

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00518

Холмирзоев Неъматулло Љаборович

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00519

Муборова Зухра Муминовна

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00520

Муродов Мирзорањим Мирзоалиевич  

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00521

Салимов Мањмадраљаб Кадырович

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00522

Мирзоева Мењри Валиевна

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00523

 Гадоев Рањмонали Саймухторович

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00524

Авлиёева Занљира Нуруллоевна

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00525

Мањмудова Нигора Аброрљоновна

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00526

Каримов Рустамљон Њалимљонович

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00527

Тўхтаев  Шуњрат Шарифович

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00528

Шукуров Алишер Собирљонович

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00529

Каримов Шухрат Туманшоевич

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00530

Мирзоев Фозилљон Азамљонович

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00531

Собиров Алишер Турахонович

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00532

Самадова Фархунда Њамидовна

Аз 12 августи с.2016, № 56

       

00533

Назиров Бањром Тошмадович

Аз 12 августи с.2016, № 56

 

Аз 09 ноябр с. 2016, тахти № 57

   

00534

Исмоналиева Санобар

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00535

Собирова Мављуда Љобировна 

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00536

Искандарова Муњаббат Насимовна  

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00537

Шарипова Мањтовби Рањмоновна

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00538

Худойназаров Муќим Ѓафурович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00539

Каримов Аскар Ахтамович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00540

Рузиев Амиралї

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00541

Собирзода Турахон Муњаммад 

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00542

Ятимов Ќаноатшох Тавакалович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00543

Ќодиров Носињиддин Зикруллоевич

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00544

Абдуљаборзода Лутфулло 

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00545

Сулаймонова Зуњро Ботирљоновна

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00546

Ќурбонов Абдуљаббор Худойбердиевич

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00547

Назарова Зебуниссо Исматуллоевна

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00548

Раљабов Олимхон Ќурбонович  

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00549

Мусоев Ињромидин Шарифович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00550

Тошхўљаев  Абдуллохўља Зайниддинович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00551

Бобоев Самаридин Низомидинович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00552

Љўраев Акпар Забирович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00553

Умарзода Усмон 

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00554

Мираков Њабибулло Холович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

 

Аз 09 ноябр с. 2017, тахти № 65

   

00555

Отабоев Рўзибой Нурбобоевич

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00556

Максумов Фирдавс Мањмудович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00557

Мирасилов Хуршед Абдумаљидович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00558

Алиев Лутфилло Бобохонович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00559

Таѓоев Саидбек Тешаевич

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00560

Мулољонова Наргис Мамурљоновна

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00561

Яхёева Гулрухсор Орифовна

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00562

Туйчиев Дилшод Тургунович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00563

Ёрматов Худойдод Абдусаторович 

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00564

Маматкулова  Мавлуда Туракуловна  

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00565

Рањимова Заррагул Барфиевна

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00566

Машарипов Абдураим Рузматович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00567

Њусайнов Хайрулло Фармонович

Аз 10 ноябри с.2016, № 58

       

00568

Каримов Мирзоалї

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00569

Абдурањмонов Алимардон 

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00570

Усманова Мухаббат Федоровна  

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00571

.Ѓафоров Одина Мирзоевич

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00572

Умаров Атамурад Шаумерович

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00573

Ќурбонов Мањмудљон Раљабович

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00574

Ќодирова Зуњро Азизовна

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00575

Рафиев Мењрубоншо Олимович 

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00576

Тагаев Акмал Ахмадович

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00577

Норов Яњёњон Мањмудович

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00578

Абдуразоќов Абдурашид Абдуманонович 

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00579

Ибодуллозода  Комил

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00580

Бандаева Замира Ехболовна

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00581

Нурова Зарина Назаровна

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00582

Ќосимова Шањноз Собитовна

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00583

Воњидова Нигора Абдусаторовна

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00584

Ќосимов Фаррух Њотамович

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00585

Охунова Сайёра Каримовна

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00586

Ќаюмов Ѓайрат Ѓаниевич

Аз 16 декабри соли 2016 №60

       

00587

Одинаев Бедилхон

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00588

Курбонзода Тоштемир 

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00589

Саидов Ханон Манонович  

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00590

Тошматов Самад Маликович

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00591

Худойбердиев Анвар Бањронович

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00592

Рањмонов Абдулмаљид Атоевич

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00593

Нуридинова Давлатмо Нарзулоевна

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00594

Алламуродов Салимхон Бобоназарович 

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00595

Шамолов Салуматшо Хукуматович

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00596

(Лолаев Тољиддин Ањрорович) номи насаб  иваз карда шуд ба Ањрорзода Тољиддин Ањрор

Аз 09 марти с.2017, № 62

Ќарор №70 аз 28 апрели соли 2018

       

00597

Икромов Мирзоали Мањмадсаидович 

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00598

.Расулов Иззатулло Зиёвудинович

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00599

Худойбердиев Юсуфљон Ишмаматович

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00600

Зайниддинзода Исохоља

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00601

Курбонов Ањмад Бегихмадович

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00602

Мустафозода Алишер

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00603

Њасанов Фурќат Њасанович

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00604

Гулмуродзода Шўњрат

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00605

Воњидї Суннатулло Абдувањобзода

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00606

Абдуллоева Тањмина Равшановна

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00607

Низамова Муњаббат Арзуевна

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00608

Шокирова Муњайё Муродовна

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00609

Табарова Ситора Исњаќовна

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00610

Ализода Парвиз Шодмон

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00611

Иноятова Парвина Саидмировна

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00612

Хасанов Азиз Акбаржонович

Аз 09 марти с.2017, № 62

       

00613

Холзода Љомањмад Азиз

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00614

Давлатов Шариф Курбонович

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00615

Мирзоев Зарифбой Исломович

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00616

Эмомов Раљабали Муродович

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00617

Турахонзода Бахтиёр Эшбури

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00618

Олимзода Далер Рафиќљон

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00619

Искандарова Зарагул Самандаровна

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00620

Саттарова Шахло Ибрагимовна

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00621

Имомов Тољиддин Зарифович

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00622

Наврўзова Хуршеда Рўзиевна

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00623

Мирза-заде  Айсел

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00624

Фотимаи Шамсуло Мирзошозода

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00625

Ахмадов Рахматљон Мухамадљонович

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00626

Камолидинов Шухрат Камолидинович

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00627

Шарипова Барно Ибрагимовна

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00628

Юлчиева Севара Хаитбоевна

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00629

Курбонов Орзу Абдукаримович

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00630

Рахимов Диловар Бороналиевич

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00631

Ѓайбуллоев Абдурахмон Махкамович

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00632

Љураев Дилшод Кенљаевич

Аз 09 июни с.2017, № 64

       

00633

Абдукаримов Алимхон

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00634

Асрорзода Њакимљон Туйчи

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00635

 Рањимов  Жалолидин Давлатович

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00636

Ибодов Хомит Лутфуллоевич

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00637

Воњидова Нуринисо Азимовна

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00638

Рањмонзода Фароѓатњон Абдулатифи

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00639

Абдуллоева Саодат Фарухљоновна

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00640

Каримов Абдуазиз Абдурањимович

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00641

Ќосимова Дилноза Мўминљоновна

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00642

Тухлиев Љавохир Ёќубљонович

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00643

Пўлотова Волидахон Муродљоновна

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00644

Дадабоева Мадина Њафизовна

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00645

Дадабоева Умеда Абдуллоевна

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00646

Дадобоев Абдуќаюм Ќахорович

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00647

Эргашев Файзали Мамараљабович

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00648

Фозылов Љунайдулло Абдуллоевич

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00649

Вохидов Азиз Икромович

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00650

Каромати Нурулло

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00651

Муминов Нуриддин Муминович

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00652

Дусматов Шукуржон Шарифбоевич

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00653

Абдуалимов Самардин Амонулоевич

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00654

Далиев Отабек Холбобоевич

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00655

Хакимов Бахтоваршо Нозимович

Аз 10 ноябри с.2017, № 66

       

00656

Њуронов Бурњон

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00657

Очилзода Мамлакат

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00658

Нурализода Зумрад Ќосим

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00659

Маќсудов Хушќадам Мамадназарович

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00660

Ёкубов Исфандиёри Юсуфї

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00661

Сафаров Њасан Саидович

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00662

Њайдарова Рафоат Файзалиевна

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00663

Абиев Нуриддин Њамидович

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00664

Ќосимова Азиза Соњибљоновна

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00665

Сафаров Садриддин Одинаевич

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00666

Ибодуллоев Тўхтасин Рањимович

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00667

Алиева Фирўза Вафољоновна

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00668

Одинаев Нозим Бегович

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00669

Саидалиев Шањбоз Холмуродович

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00670

Сафарзода Шахриёри Саидакбар

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00671

Шарафбеков Ниёзбек Шрафбекович

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00672

Исмоилов Љамшед Зокирљонович

Аз 28 декабри с.2017, № 68

       

00673

Назаров Њотамбой

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00674

Одинаев Хаким Амиршоевич

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00675

Соќизода Рањмон

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00676

Љумъазода Усмоналї Шариф

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00677

Ширинљонов Изатулло Назрулоевич

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00678

Фаррух Абдулло

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00679

Гулямов Љамшед Амонуллоевич

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00680

Зокиров Зайдуло Давлатович

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00681

Шокиров Одилљон Олимович

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00682

Ќањњоров Дустмурод Ќодирович

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00683

Ќодирова Юлдузхон Файзиевна

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00684

Одинаева Тахмина Саидалишоевна

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00685

Махсидинов Хуршед Сайфудинович

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00686

Абдукаримзода Бехрўзи Бахриддин

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00687

Каримзода Анвар Азим

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00688

Бурханова Мария Александровна

Аз 27 апрели с.2018, № 70

       

00689

Њошимов Озодљон Бозорбоевич  

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00690

Ќодиров Шавкат Саломович

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00691

Исмоилзода Раъно Икромї

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00692

Исмоилов Зафар Мамаджанович  

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00693

Эргашева Насиба Хотамовна

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00694

Отаев Азамљон Анварљонович

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00695

Ќараев Тимур Нурмањмадович

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00696

Мирзоев Љасур Хакимбекович

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00697

Саидхонов Аслам Музаффарович

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00698

Отабоева Мадина Хуршедљоновна

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00699

Холматов Зокир Курбонович

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00700

Мўминов Алишер Муќимович

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       

00701

Азизов Абдурахмон Саидакрамович

Аз 28 апрели с.2018, № 70

       
© 2017 | Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ 25
Тел: (+992 37) 221-44-05 (қабулгоҳ)
Факс: (+992 37) 221-80-66